top of page

Koulutuspsykoterapia

 
Valitettavasti en voi tällä hetkellä ottaa uusia asiakkaita koulutuspsykoterapiaan
 
Psykoterapiassa on kyse jäsennellystä vuorovaikutuksellisesta prosessista potilaan (potilaiden) ja hoitavan henkilön (henkilöiden) välillä. Psykoterapia on tavoitteellista, mielenterveyden ongelman tai häiriön poistamiseen tai lieventämiseen tähtäävää ammatillista toimintaa. Se pohjautuu vakiintuneeseen ja koeteltuun psykologiseen tietopohjaan ja sen puitteet määritellään hoitosopimuksessa. Psykoterapioita toteuttavat psykoterapeutit, joilla on tarvittava koulutus ja kokemus (-Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia, Konsensuslausuma 18.10.2006).

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on alkujaan lyhytkestoiseksi kehitetty integratiivinen psykoterapiasuuntaus. Tavoitteena on, että psykoterapian avulla asiakkaan psyykkiset oireet ja ongelmat helpottuvat uusien, joustavampien toimintatapojen ja lisääntyneen itseymmärryksen myötä. Kognitiivis-analyyttisessa psykoterapiassa painottuu asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde, jossa asiakas ja terapeutti yhdessä, usein visuaalisia ja kirjallisia kuvauksia hyödyntäen tutkivat ja havainnoivat potilaan oireilua ja sen taustalla olevia ilmiöitä. Tavoitteena on auttaa asiakasta oman toimijuutensa ja voimavarojensa löytämisessä.  

Koulutuspsykoterapia on erittäin laadukasta, luottamuksellista ja tiiviisti työnohjattua hoitoa. Koulutuspsykoterapiaa voi tarjota psykoterapiakoulutuksessa oleva terveydenhuollon ammattilainen. Koulutuspsykoterapiaan voi hakeutua monista eri syistä, tyypillisiä ovat esimerkiksi toistuvat, elämänlaatua heikentävät masennus- ja ahdistusoireet, ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai koulussa. Koska kyse on koulutuspsykoterapiasta, on yksittäisen terapiakäynnin hinta valmistuneen terapeutin antamaan terapiaan verrattuna edullisempi.

Koulutuspsykoterapiaan ei ole mahdollista saada KELA:n tukea.

Koulutuspsykoterapia (KAT) soveltuu aikuisten, mutta myös nuorten kanssa tehtävään lyhyt- ja pitkäkestoiseen psykoterapiaan.

 

Koulutuspsykoterapian kesto ja tiheys sovitaan tapauskohtaisesti.

 

Terapiassa käytämme aluksi rauhassa aikaa tilanteesi ja terapiaan liittyvien toiveidesi kartoittamiseen. Tavoitteena on turvalliselta tuntuvan yhteistyösuhteen muodostuminen, jotta terapian onnistumisen kannalta keskeisten ajatusten, tunteiden ja toimintamallien parissa työskentely mahdollistuisi. Muodostamme yhdessä tapausjäsennyksen tilanteestasi, jotta psykoterapiassa työskentelyn kohteeksi muodostuvista tavoitteista saadaan muodostettua yhteinen ymmärrys asiakkaan ja terapeutin välille. Terapiaistuntojen aikana työskentelemme ennalta sovittujen tavoitteiden edistämiseksi, mutta käymme säännöllisesti myös läpi ajankohtaista vointiasi, ajatuksiasi ja tunteitasi. Terapiaistuntojen välissä voin antaa tarvittaessa kotitehtäviä tai harjoituksia terapeuttisen työskentelyn tueksi.

Koulutuspsykoterapiaan voit hakeutua ottamalla yhteyttä joko sähköpostitse tai varaamalla tutustumiskäyntiajan jonka aikana voimme keskustella tarkemmin toiveistasi ja koulutuspsykoterapian soveltuvuudesta Sinulle. 
 

LISÄTIETOJA: Mielenterveystalo: Psykoterapiaan hakeutujan opas

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

bottom of page